Leerdoelen formuleren: 3 krachtige tips

Bas Lancee op 31 augustus, 2023

Leerdoelen zijn in feite verklaringen die specifiek beschrijven wat een cursist aan het einde van een cursus of opleiding moet beheersen. Ze vormen de basis voor het meten van de voortgang van de cursist en voor het beoordelen van de effectiviteit van de cursus of opleiding. Ze dienen vaak ook als een gids voor de cursist die hem helpt te begrijpen wat er van hem verwacht wordt en hoe hij succes kan behalen. Een belangrijk onderdeel dus, voor zowel cursist als docent! De leerdoelen formuleren klinkt echter vaak makkelijker dan dat het is. Daarom in dit artikel 3 tips die je helpen bij het opstellen van de leerdoelen.

Waarom leerdoelen belangrijk zijn

Leerdoelen zijn belangrijk om verschillende redenen. Ten eerste geven ze richting aan het leerproces. Ze helpen cursisten te begrijpen wat ze moeten leren, hoe ze dat moeten doen en ze vergroten het leervermogen van de cursisten. Ze bieden ook een kader voor het beoordelen van hun eigen voortgang en voor het ontvangen van feedback van hun docent.

Ten tweede helpen leerdoelen bij het bevorderen van de betrokkenheid van de cursist. Ze geven de cursist een gevoel van eigendom over zijn of haar eigen leren en moedigen actieve participatie aan. Ze helpen ook bij het creëren van een gevoel van doelgerichtheid en motivatie. Goed voor de leerresultaten!

Ten derde dragen leerdoelen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de cursus. Door duidelijke en specifieke doelen te stellen, kunnen docenten hun cursus- of opleidingsinhoud afstemmen op de behoeften van hun cursisten. Ze helpen ook bij het identificeren van de sterke en zwakke punten van de cursus of opleiding en bij het maken van noodzakelijke aanpassingen.

Ebook over de perfecte trainingslocatie

Het proces van het formuleren van leerdoelen

Het proces van het formuleren van leerdoelen begint met het vaststellen van de kerncompetenties die de cursist aan het einde van de cursus of opleiding moet beheersen. Dit kunnen kennis, vaardigheden, attitudes of andere vormen van leren zijn. Zodra deze competenties zijn geïdentificeerd, kunnen ze worden vertaald in specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden (SMART) doelen.

Het formuleren van deze doelen vereist een grondig begrip van de materie en een duidelijk inzicht in de behoeften en capaciteiten van de cursisten. Het vereist ook het vermogen om deze kennis op een effectieve manier over te brengen. Hoe kan de docent dit bereiken? Door het gebruik van duidelijke, eenvoudige en precieze taal, en door het gebruik van voorbeelden en analogieën die de cursisten helpen om de doelen te begrijpen.

Eenmaal geformuleerd, moeten de leerdoelen worden gecommuniceerd aan de cursisten. Dit kan gebeuren via de syllabus, de cursusgids, de lessen of andere communicatiemiddelen. De cursisten moeten ook worden aangemoedigd om hun eigen leerdoelen te formuleren, en om deze regelmatig te herzien en bij te werken.

Drie tips voor het formuleren van leerdoelen

Bij het formuleren van leerdoelen zijn er enkele belangrijke punten om in gedachten te houden. Hier zijn drie krachtige tips die je helpen om effectieve leerdoelen te formuleren voor jouw cursisten:

  1. Ten eerste, wees specifiek. In plaats van algemene doelen te stellen, zoals "de cursist zal de cursus begrijpen", probeer specifieke doelen te stellen die aangeven wat de cursist precies zal weten of kunnen doen aan het einde van de cursus of opleiding.
  1. Ten tweede, wees meetbaar. De doelen moeten op een of andere manier kunnen worden gemeten, zodat de cursist en de docent de voortgang kunnen volgen. Hoe precies? Door het formuleren van doelen in termen van specifieke taken die de cursist moet kunnen uitvoeren, of door het gebruik van tests of andere beoordelingsinstrumenten.
  1. Ten derde, wees realistisch. De doelen moeten haalbaar zijn voor de cursist, gezien zijn huidige kennis en vaardigheden. Ze moeten ook relevant zijn voor de cursus en in lijn zijn met de algemene leerdoelen van het lesprogramma.

De rol van cursisten bij het stellen van leerdoelen

Cursisten spelen een cruciale rol bij het stellen van hun eigen leerdoelen. Door hen te betrekken bij dit proces verhoog je hun motivatie voor het leren. Het helpt hen ook om een beter begrip van de cursus- of opleidingsinhoud te krijgen en meer grip te krijgen op hun eigen leerproces.

Het betrekken van cursisten bij het stellen van doelen kan op verschillende manieren worden gedaan. Een manier is om hen te vragen om hun eigen doelen te formuleren aan het begin van de cursus of opleiding, en om deze regelmatig te herzien en bij te werken. Een andere manier is om hen te vragen om feedback te geven op de doelen die door de docent zijn gesteld, en om suggesties te doen voor verbeteringen.

Vergeet ook niet om de cursisten te helpen bij het formuleren van hun doelen. Dit kan worden gedaan door hen te begeleiden bij het identificeren van hun leerbehoeften, bij het formuleren van SMART-doelen, en bij het evalueren van hun voortgang. Of door hen te voorzien van de nodige hulpmiddelen en middelen, zoals sjablonen voor het formuleren van doelen, checklists voor zelfevaluatie en online hulpmiddelen voor het bijhouden van de voortgang.

Voorbeelden van goed geformuleerde leerdoelen

Goed geformuleerde leerdoelen zijn specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden. Hieronder enkele voorbeelden:

  • "Aan het einde van deze cursus zal de cursist in staat zijn om een zakelijke brief te schrijven in correct Nederlands."
  • "Tegen het einde van het semester van de opleiding zal de cursist in staat zijn om de belangrijkste concepten van de kwantummechanica te verklaren en te illustreren met voorbeelden."
  • "Aan het einde van deze module zal de cursist in staat zijn om een marketingplan op te stellen voor een midden-kleinbedrijf, rekening houdend met de doelgroep, het productaanbod, de prijsstelling, de distributiekanalen en de promotiestrategieën."
  • "Tegen het einde van de cursus zal de cursist in staat zijn om een presentatie te geven in het Frans over een actueel onderwerp, met gebruik van passend vocabulaire en grammatica."

Het is ook belangrijk om te onthouden dat leerdoelen niet alleen over kennis gaan, maar ook over vaardigheden, attitudes en waarden. Zo kan een leerdoel bijvoorbeeld zijn: "Aan het einde van deze cursus zal de student een positieve houding tonen ten opzichte van culturele diversiteit en respect tonen voor verschillende meningen en overtuigingen."

Het toepassen van leerdoelen in de les

Het formuleren van leerdoelen is slechts de eerste stap. Het is ook belangrijk om deze doelen toe te passen in het leslokaal. Dit kan worden gedaan door de leerdoelen te integreren in de lesplanning, door de leeractiviteiten en de beoordelingsmethoden af te stemmen op de doelen, en door de voortgang van de cursisten ten opzichte van de doelen regelmatig te monitoren en te evalueren, afhankelijk van hoe lang de cursus of opleiding duurt.

Een effectieve manier om de leerdoelen toe te passen is door middel van een didactisch ontwerp. Dit is een systematische aanpak voor het plannen, ontwikkelen, implementeren en evalueren van leeractiviteiten. Het omvat het formuleren van de leerdoelen, het selecteren van de leerinhouden, het kiezen van de leerstrategieën en didactische werkvormen, het ontwerpen van de beoordelingsinstrumenten en het evalueren van de leerresultaten.

Het toepassen van de leerdoelen in het leslokaal vraagt ook om een voortdurende dialoog tussen de docent en de cursisten. De docent moet de cursisten informeren over de doelen, hen helpen om hun eigen doelen te formuleren, hen feedback geven over hun voortgang, en hen aanmoedigen om hun doelen regelmatig te herzien en bij te werken.

Uitdagingen bij het formuleren van leerdoelen 

Het formuleren van leerdoelen kan een uitdagende taak zijn. Het vereist een grondig begrip van de materie, een duidelijk inzicht in de behoeften en capaciteiten van de cursisten, en het vermogen om deze kennis op een effectieve manier over te brengen. Het vraagt ook om een voortdurende dialoog tussen de docent en de cursisten, en om een systematische aanpak voor het plannen, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het leerproces.

Een van de grootste uitdagingen bij het formuleren van leerdoelen is het vinden van de juiste balans tussen ambitie en realisme. De doelen moeten hoog genoeg zijn om de cursisten uit te dagen en te motiveren, maar ook haalbaar genoeg om frustratie en demotivatie te voorkomen.

Een andere uitdaging is het zorgen voor de relevantie van de doelen. De doelen moeten niet alleen aansluiten bij de cursus- of opleidingsinhoud en de algemene leerdoelen van het lesprogramma, maar ook bij de persoonlijke interesses, behoeften en doelen van de cursisten. 

Vind de perfecte cursuslocatie voor het beste leerresultaat

Het formuleren van leerdoelen geeft kort gezegd richting aan het leerproces, bevordert de betrokkenheid van de cursisten en kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de lessen. Het vereist echter ook een grondig begrip van de materie, een duidelijk inzicht in de behoeften en capaciteiten van de cursisten en het vermogen om deze kennis op de juiste manier over te brengen. Ook de juiste cursus- of opleidingslocatie draagt bij aan het effectief overbrengen van de cursus- of opleidingsinhoud. Weten hoe je de ideale cursus- of opleidingslocatie vindt? Download dan ons gratis Ebook met praktische tips hoe je een goede externe locatie vindt die aan alle eisen voldoet!

Download het Ebook

Picture of Bas Lancee

Bas Lancee

Dé trainingspecialist!